Innkalling til gruppeting

 

[Gruppetingets medlemmer] innkalles herved til gruppeting tirsdag 27. oktober 2009 kl. 19.00 - 21.00 hos Brynhild Stavland og Tor-Atle Jensen, Kråkeneslien 35. Vi håper spesielt å treffe mange av våre nye ledere.

 

Saksliste:

 

1 Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
2 Godkjenning av referat fra sist gruppeting
3 Rapport fra enhetene
  - koloni
  - flokk
  - tropp
  - lag
  - gruppe/styre/økonomi
4 Kontingent 2010
  Budsjett 2010 (deles ut på møtet)
5 Innspill til medlemmer i valgkomité
6 Politiattest
7 Terminliste 2009-2010
  Programkomité for gruppetur Katteli februar
8 Innmeldingsavgift
9 Tilskudd til verdensjamboree 2011
10 Endring av kretsens navn
11 Eventuelt

 

Etter gruppetinget serveres det en lett kveldsmat.

 

Vel møtt i speiderskjorte!

 

Kontakt Erik Geber, tlf. 92094472 dersom du er forhindret fra å komme.

 

NOTAT TIL GRUPPETING

 

4 Kontingent 2010
   
    2009: 2010:
       
  Forbundskontingent 380 390
  Kretskontingent 190 195
  Gruppekontingent 1 125 Dette beløpet skal vedtas
  SUM 695  
   
  Gruppestyret innstiller på følgende for 2010:
  Gruppekontingent 1 økes fra kr 125,00 til kr 140,00
  Gruppekontingent 2 forblir kr 0,00
  Gruppekontingent 2 gjelder ledere, gruppekontingent 1 gjelder øvrige medlemmer
   
5 Innspill til medlemmer av valgkomité
   
  På gruppens årsmøte i januar skal det velges gruppeleder og gruppestyre. Gruppestyret innstiller Brynhild Stavland og Ida Gjøstein Sundal som valgkomite.
   
8. Innmeldingsavgift
   
  Det er uønsket stort gjennomtrekk av medlemmer. Medlemmene får speiderskjerf, merker til skjorten og Min speiderlogg. Gruppestyret har diskutert muligheten av å innføre en innmeldingsavgift i størrelsen kr 200-300 for å gjøre det litt mer forpliktende. Dette er en engangsbetaling som er ment å dekke de artikler nye medlemmer får av gruppen. Ulike rutiner for innkreving har vært diskutert. Gruppestyret ønsker gruppetingets kommentarer.
   
9. Tilskudd til verdensjamboree 2011
   
  Sommeren 2011 arrangeres verdensjamboree i Sverige. Gruppen bør ta stilling til om deltagere fra gruppen skal støttes økonomisk, da påmeldingsfristen nærmer seg. Gruppestyret har diskutert en støtte på kr 2 000 - 3 000.
   
10. Endring av kretsens navn
   
  Vårens kretsting vedtok at det skulle lyses ut en konkurranse på nytt navn til kretsen. Ved forslagsfristens utløp forelå det tre endringsforslag. Det skal fattes vedtak i saken på kretstinget i november. Navneforslagene er:
  - Hordaland krets
  - Hordalandsspeiderne
  - Norges speiderforbund - Hordaland
  evt vedtas ingen av endringsforslagene, og dagens navn, Hordaland krins, beholdes.