Innkalling til gruppeting og grillkveld

 

[Gruppetingets medlemmer] innkalles herved til gruppeting og etterfølgende grillkveld tirsdag 31. mai 2005 kl. 19.00 - 21.00 hos Anny og Øivind Svendsen, Våkleivåsen 56. Kle deg etter været da det etter gruppetinget arrangeres grillkveld utendørs.

 

Saksliste:

 

1 Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
2 Godkjenning av referat fra sist gruppeting
3 Rapport fra enhetene
  - koloni
  - flokk
  - tropp
  - lag
  - gruppe/styre/økonomi
4 Gruppegenser
5 Guldstølen
6 Terminliste annet halvår 2005
7 Eventuelt

 

Vel møtt i speiderskjorte!

 

Etter gruppetinget arrangeres grillkveld, og det er da en forutsetning at vi vet hvem som kommer. Da det har vist seg vanskelig å melde forfall, får vi heller snu denne gangen og be de som kommer om å gi beskjed innen fredag 27. mai 2005 til gruppeleder Erik Geber på telefon 92094472 eller e-post til erik.geber@megacon.no.

 

 

Sak 5: Guldstølen - bygging av uværshytte på Guldstølen

 

Forhistorie:

Troppen arrangerte i januar Troppstur på Fløyen i et forferdelig dårlig vær. Etter å ha snudd ved Brushytten endte vi opp i den nyoppsatte uværshytten ved Revurtjørn. Hytten er satt opp av Bergen Skog og Treplantningsselskap og har sitteplass til 15-20 personer. (Se vedlagte fotografi). En tanke som slo oss umiddelbart var at dette ville være en perfekt hytte å få satt opp på Guldstølen.

 

Formaliteter:

For å sette opp en hytte som vist (eller tilsvarende) må følgende formaliteter være på plass:

Økonomi:

En hytte som vist på vedlagte fotografi (Bjørnebu) vil ha følgende prisestimat:

 

Hytte kjøpt hos Bergen Skog og Treplantningsselskap levert på Bønestoppen inkludert montasje på Guldstølen: Budsjettpris kr 55.000,-.

 

Helikoptertransport Bønestoppen – Guldstølen: Budsjettpris kr 12.000,-.

 

I tillegg vil det måtte påregnes noe dugnadsarbeid i forbindelse med klargjøring av området der hytten skal sette opp (fundamentering).

 

Gruppestyret:

Gruppestyret har hatt oppe ideen som sak og har vedtatt følgende:

Sak reises i Gruppeting om gruppen er positiv til:

Bønes speidergruppe påtar seg ansvaret med å få organisert og bygget en uværsbu på Guldstølen.

Bønes speidergruppe betaler alle utgifter i prosjektet.

Gruppestyret vil i etterkant jobbe for sponsemidler til dekking av utlegg.

 

Gruppestyret ber om fullmakt til å gå videre med prosjektet med grunneier, Bergen kommune og Byfjellsforvalteren innenfor en kostnadsramme på inntil kr 75.000,-.

 

 

Sak 6: Terminliste annet halvår 2005

 

Se gruppens terminliste for annet halvår 2005.

 

 

Referat fra Årsmøte i  Gruppeting tirsdag 1. februar 2004, kl. 19.00

 

Sted: Våkleivåsen 56

Til stede: Tor-Atle Jensen, Gerdt Vedeler, Anny Svendsen, Wenche Eide, Even [...], Brynhild Stavland, Øivind Svendsen, Morten Svendal Hatlen og Anniken Friis, Solveig Gundersen (delvis).

 

Sak 1: Konstituering

Innkallingen ble godkjent. Morten Hatlen ble valgt til møteleder, Erik Geber til referent.

 

Sak 2: Godkjenning av referat fra sist gruppeting

Referatet ble godkjent.

 

Sak 3: Årsmøte i Gruppeting

 

Gruppens Årsmelding for 2004 v/ Erik Geber

Årsmeldingen oppsummerer gruppens aktivitet, og er noe mindre omfattende enn tidligere. Målgruppen er kommunen og andre interesserte. Tillegg under annet: Erik Geber er formann i Bønes Kirke Husstyre.

Forslaget til Årsmelding 2004 ble godkjent.

Gruppens regnskap for 2004 v/ Tor-Atle Jensen

Regnskapet ble presentert med noe dypere inngang i noen poster. Morten utdypet Internett-utgifter.

Gruppen hadde i overkant av kroner 320 000 innestående på konto ved årsskiftet. En stor del av innestående er overført til høyrentekonto. Gruppens revisor har godkjent regnskapet og trekker frem god regnskapsmessig orden.

 

Regnskapet for 2004 ble godkjent.

 

Valg

Erik Geber ble valgt til gruppeleder, under betingelsen av at han bare ble valgt for ett år. Gruppeleder velges normalt for to år av gangen.

 

Gerdt Vedeler, Tor-Atle Jensen, Morten Svendal Hatlen, Erling H Teigland og Bjørg Rørlien Bjørsvik ble valgt til medlemmer i gruppestyre for ett år.

Da styreplass krever medlemskap i gruppen vil Bjørg bli innmeldt.

 

Wenche Eide tok gjenvalg som kasserer for ett år.

 

Anny Svendsen tok gjenvalg som revisor for ett år.

 

En spesiell takk til Wenche Eide for regnskapsførsel og Anny Svendsen for revisjon ble overbrakt fra Erik Geber 

Når det gjaldt deltagere til kretsting, har gruppen erfart at færre ønsker å delta enn gruppen har anledning til å delta med. Skulle flere ønske å delta enn gruppen har anledning til å delta med, håndteres dette problemet eventuelt når det oppstår. Likevel ble en fordeling i tilfelle mange skulle melde sin interesse vedtatt: Gruppeleder, en representant fra Beverkolonien, en representant fra Flokken, en representant fra Troppen, en representant fra Roverlaget, en representant fra Gruppestyret, tre representanter valgfritt og to speiderrepresentanter over 15 år.

Sak 4: Rapport fra enhetene

Koloni v/ Gerdt

I kolonien går det greit med møter i Langeskogen, fremmøtet er jevnt og bra. Gerdt Vedeler får hjelp av 2 faste voksne, av og til noen foreldre. Vanligvis ca. 10 bevere på møtene, 13 medlemmer. 

 

Flokk v/ Brynhild

Det har gått veldig bra, ledersituasjonen er god. Har vært på Fløyen og i Langeskogen hvor det har vært fokusert på førstehjelp og koking av suppe. Har 20 barn på medlemslisten, 5 gikk over til troppen ved nyttår.

 

Tropp v/ Tor-Atle

Antallet fremmøtte er høyt og stabilt, totalt 28 speidere hvorav 4 jenter. Speiderne er svært motiverte og det er en god stemning i troppen. Det ser svært lovende ut med hensyn til deltagelse på Landsleir til sommeren. Har hatt Troppstur til Mjølfjell med opptagelse og aketur på Fløyen. Vi kommer til å gi kommende konfirmanter tilbud om Konfirmantspeiding. Har avholdt møte med kateket Bodil Bredholt i Storetveit menighet.

 

Lag v/ Morten

Laget har for øyeblikket 3 medlemmer, hvorav 2 utenbys. Følgelig svært liten aktivitet. Har deltatt på div gruppe/troppsarrangement.

 

Gruppe/styre v/ Erik

Gjennomført Speidergudstjeneste 15. november med svært godt fremmøte. Speiderne deltok aktivt i Gudstjenesten. Inge Høyland hadde besøkt alle enhetene før søndagen, noe som var svært positivt. Fakkeltoget 12. desember hadde ca. 110 deltagere. Kari Vatne holdt juleandakten. Vi solgte fakler og serverte varm drikke i nydelig vær. Invitasjon til Gruppetur på Kvammseter er sendt ut, ca. 48 deltagere så langt. Vi vil også ha Bingo i 2005, usikkert med spilleautomatene grunnet nye regler. Mottatt invitasjon til Bønesdagen lørdag 12. mars. Gerdt koordinerer. Vi påtar oss å selge 30 loddbøker. Palmesøndagtreffet er i rute, planlegges gjennomført sammen med kretsen og Bergen Turlag.

 

Sak 5: Forslag om subsidiering av deltageravgift for ledere

Gruppestyret reiste spørsmål om subsidiering av deltageravgift for ledere. Diverse meninger ble luftet, men endte opp med følgende alternativer

            A         deltageravgift for alle arrangementer i 2005 dekkes av gruppen

            B         deltageravgift for alle arrangementer inntil videre dekkes av gruppen

Avstemning: Alt. A 8 stemmer, alt. B 1 stemme.

Vedtak: Deltageravgift for ledere for alle arrangementer i 2005 dekkes av gruppen.

 

Sak 6: Speideraksjonen

V/ Tor-Atle Jensen

NSF har endret Småspeideraksjonen til Speideraksjonen som skal arrangeres i perioden 16.-24. april. Inntektene av årets aksjon skal gå til ”Flyktningene i Sudan hjem igjen”.

Følgende aktiviteter planlegges:

            Beverkolonien: Bøsser + selge vafler/kaffe ved butikk.

            Flokk/tropp: Bøsser + flaskeinnsamling.

Søker Bønes Menighet om kollekt på Gudstjeneste. Tilbyr Kirkekaffe i bytte.

Sak 7: Gruppegenser

Gruppestyret jobber med å få laget gruppegenser. Gruppetinget ønsker enkel genser i god kvalitet med beskjedent trykk/brodering. Bjørg og Erling jobber videre. Gruppetinget satte følgende rammer:

Vi skal bestille 100 gensere i forskjellige størrelser og selges til speiderne for ½ pris av innkjøpspris. Maks belastning for gruppekassen er satt til kr 20.000,-.

 

Sak 8: Øvrige arrangementer 1. halvår 2005

 

20. mars Palmesøndagstreff på Guldstølen.
  Tradisjonelt opplegg. Ansvar Morten Hatlen / Erik Geber.
  Prest Inge Høyland.
   
9. april Dugnad på Guldstølen for medlemmer og foreldre.
  Rydder vekk boss, busk og kratt, med motorsag lage benker.
 

Maler flaggstangen.

  10.00-16.00. Ansvar Morten Hatlen / Erik Geber.
   
10.-24. april

Speideraksjonen.

   
17. mai 17. mai-feiring på Bønes skole.
 

Tradisjonell feiring med fiskedam og apebro.

  TAJ har ansvar for bro, EG for fiskedam og dugnadsliste.
   
30. mai Gruppeting med etterfølgende grilling. Flyttet fra 7. juni.

 

Sak 9: Eventuelt

 

Intet.

 

Årsmøte i Gruppeting avsluttet kl 20.50 med etterfølgende gloheit pizza og iskald drikke.