Referat fra gruppeting tirsdag 15. november 2005, kl. 19.00

 

Sted: Kråkeneslia 35

 

Til stede: Wenche Eide, Brynhild Stavland, Tor-Atle Jensen, Bjørg Rørlien Bjørsvik, Hilde Tveiten og Morten Svendal Hatlen.

 

Sak 1: Konstituering

 

Innkallingen ble godkjent, men det ble vedtatt å behandle sak 5 før sak 4. Wenche ble valgt til møteleder, Morten til referent.

 

Sak 2: Godkjenning av referat fra sist gruppeting

 

Referatet ble godkjent.

 

Sak 3: Rapport fra enhetene

 

Koloni

Gerdt er alene som leder i kolonien, og har syv-åtte bevere, noe som er greit for én leder.

 

Flokk

Er tolv innmeldte medlemmer og to som ennå ikke er innmeldt. Tre-fire av medlemmene er jenter. Ett kull deltok på bymanøveren. Neste møte er skøytemøte på Slåtthaug. Brynhild og Hilde er ledere.

 

Tropp

Er rundt 24 medlemmer. Har gjennomført tradisjonell overnattingstur på Guldstølen. Helgen etter var det Fanos-kanotur på Lindås med flott vær. Har også vært på ekskursjon til Luftambulansen, og vandrerne har vært på klatremøte. Skal i november på troppstur til Wallemtunet med hovedtema brannvern og førstehjelp. Ledere er Tor-Atle, Erik, Kjetil, Morten og til dels Erling.

 

Lag

Laget består nå av fire medlemmer. Begynte terminen med dagstur over vidden. Har hatt fire møter hjemme hos medlemmene og har planlagt flere arrangement i tiden fremover.

 

Gruppe/styre

Gruppestyret har hatt to møter i løpet av høsten. Erik og Gerdt jobber videre med Guldstølen og skal søke om midler. Gruppen har mottatt Frifond-midler til innkjøp av tre telt til landsleiren. Gruppen har mottatt tilskudd fra Norsk Kulturarv i forbindelse med dugnaden på Guldstølen. Gruppen har mottatt takk fra forbundet i forbindelse med at gruppen var teknisk arrangør for KL/KS-seminaret i oktober. Styret arbeider med nytt depot da huset vi nå er i skal bygges om. Gruppen har inngått avtale med kretsen om leie av deler av deres lokaler i Kanalveien til sirka kr. 6 000 årlig. Noe arbeid med å settes opp vegger, etc. må påregnes. Ledersituasjonen har også vært diskutert og styret ønsker å bruke Bønesdagen til å rekruttere en-to nye ledere.

 

Økonomi

Økonomisk status ble gjennomgått. Gruppestyret ønsker å ha bedre kontroll på økonomien ved hjelp av jevnlige økonomirapporter.

 

Sak 5: Søknad om tilskudd til roverlagets tur til sommeren

 

Laget har planlagt tur til speidersenteret Kandersteg i Sveits sommeren 2006 og ønsket økonomisk støtte fra gruppen til dette. Det ble enstemmig vedtatt at gruppen subsidierer arrangementet med inntil kr. 9 000. Egenandelen på turen skal være minst kr. 2 000 per deltager og lagets medlemmer skal hjelpe til ved innflytting i nytt depot. Gruppen skal også søke kretsen om tilskudd til arrangementet.

 

Sak 4: Kontingent og budsjett for 2006

 

Kontingent 2006

Gruppekontingent for 2005 er kr. 75,00. Gruppetinget fattet enstemmig følgende vedtak for gruppekontingent for 2006: Alle gruppens medlemmer som ikke er ledere faktureres gruppekontingent 1, pålydende kr. 110,00. Gruppens medlemmer som er ledere faktureres gruppekontingent 2, pålydende kr. 0,00.

 

Budsjett for 2006

Styrets forslag til budsjett for 2006, som gir et underskudd på kr. 28 000, ble utdelt og gjennomgått på møtet. Salgsartikler vil i regnskapet bli ført som egen post. Forslaget ble enstemmig vedtatt som gruppens budsjett for 2006.

 

Sak 6: Innspill til medlemmer i valgkomité

 

Hilde Tveiten og Brynhild Stavland ble valgt til valgkomité for 2006.

 

Sak 7: Bønesdagen

 

Bønesdagen er 1. april 2006. Gruppen ønsker å prioritere Bønesdagen og har som mål for dagen å få en-to nye ledere ved å profilere gruppen. Saken blir tatt opp igjen på gruppetingets årsmøte.

 

Sak 8: Terminliste 2005-2006 og programkomité for gruppetur til Kvamskogen

 

Terminliste 2005-2006

Forslag til gruppens terminliste var vedlagt innkallingen. Fanos-manøver arrangeres av Bønes 23. april. Ledersamlingen satt opp 13. januar ble flyttet til 20. januar. Samlingen finner sted hjemme hos Tor-Atle og Brynhild. Komité for arrangementet er Brynhild og Wenche. Terminlisten ble vedtatt.

 

Programkomité for gruppetur til Kvamskogen

Gerdt, Hilde og Morten utgjør programkomité for gruppetur til Kvamskogen i februar.

 

Sak 9: Eventuelt

 

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

 

Møtet ble hevet kl. 20.30.