Referat fra gruppeting tirsdag 17. oktober 2006, kl. 19.00

 

Sted: Kråkeneslien 35

 

Til stede: Brynhild Stavland, Tor-Atle Jensen, Matias Gjøstein Sundal, Berit Hellene, Øivind Svendsen, Gerdt Vedeler, Bjørg Rørlien Bjørsvik, Wenche Eide, Morten Svendal Hatlen, Linda [...], Øyvind [...], Lars Øyvind [...], Even [...] og Stine [...].

 

Sak 1: Konstituering

 

Innkallingen ble godkjent. Gerdt ble valgt til møteleder, Morten til referent.

 

Sak 2: Godkjenning av referat fra sist gruppeting

 

Referatet ble godkjent.

 

Sak 3: Rapport fra enhetene

 

Koloni

12 bevere står på medlemslisten, det er generelt godt oppmøte. Gerdt og Berit er ledere.

 

Flokk

Er 18 medlemmer, fire var med i fjor, ni kom over fra kolonien og fem er helt nye. Det er generelt godt oppmøte. Ida, Hilde og Brynhild er ledere, alle tre er på alle møtene, og det trengs.

 

Tropp

Er sirka 30 speidere, rundt halvparten er nye i troppen denne høsten. Speiderne er delt inn i fem patruljer. Håper å komme sterkt tilbake med en førerpatrulje. Har hatt vellykket overnattingstur på Guldstølen med sirka 25 deltagere, fire patruljer deltok på Bymanøveren og troppen deltok på Vandreleir over Dovre i sommer. Fanoskanohaiken som var satt opp i høst ble avlyst. Skal delta på JOTI til helgen, ha ekskursjon til Bergen Vitensenter og reiser på tur til Bergsdalen første helg i desember. Ledere er Tor-Atle, Erik, Morten og Matias, det er egentlig litt knapt.

 

Lag

Er nå fem medlemmer, hvorav fire har lederverv i andre enheter, etter at en kom over fra troppen etter sommeren. Morten er gjenvalgt som lagleder. Tre av roverne var på tur til det internasjonale speidersenteret i Kandersteg i Sveits i sommer. Dette var en opplevelsesrik og svært vellykket tur. Høstterminen startet med telttur på Rossnes.

 

Gruppe/styre/økonomi

Per dags dato er det omlag 75 medlemmer i gruppen. Gruppens økonomi er god, med rundt kr 600 000 på konto. Forbruket er gått opp, men vi har råd til å bruke penger på god speiding. Det ble nevnt at det kan være kjekt med kanoer, men at da må vi ha et sted å oppbevare dem. Nærmest alle lederne i gruppen arrangerte Bymanøver i helgen sammen med de andre Fanos-gruppene. Tirsdag 21. november er det felles foreldremøte. Stine sa hun ønsket å reise på utenlandsleir, og Wenche foreslo at troppens finner seg vennskapstropp på neste store leir.

  

Sak 4: Kontingent og budsjett for 2007

 

Kontingent 2007

Gruppestyret innstilte på at gruppekontingent 1 forblir kr 110,00 i 2007, slik at samlet kontingent forblir kr 650,00, og at gruppekontingent 2 forblir kr 0,00, slik at samlet kontingent forblir kr 540,00, og at gruppekontingent 2 gjelder ledere, mens gruppekontingent 1 gjelder øvrige medlemmer. Gruppestyrets forslag ble vedtatt.

 

Budsjett for 2007

Tor-Atle redegjorde kort for gruppestyrets forslag til budsjett for 2007, som gir et underskudd på kr 63 600. Gruppestyrets forslag ble vedtatt som gruppens budsjett for 2007.

 

Sak 5: Innspill til medlemmer i valgkomité

 

Hilde Tveiten og Brynhild Stavland ble valgt til valgkomité for 2007.

 

Tre av deltagerne viste bilder fra og fortalte om Vandreleiren på Dovre som troppen deltok på i sommer.

 

Sak 6: 25-årsjubileum

 

Gruppen har 25-årsjubileum i 2007. Tor-Atle redegjorde for hva som har vært gjort tidligere jubileer. Ulike idéer ble drøftet, bl. a. å gå til en DNT-hytte i Bergsdalen, å arrangere tur/leir og ha med familie på arrangement, å feire jubileet på flere måter gjennom hele jubileumsåret, og å utlyse en konkurranse for medlemmene om å lage eget jubileumsmerke.

 

Erik, Hilde, Matias, Stine, Even, Øyvind og Lars Øyvind ble valgt til jubileumskomité.

 

Sak 7: Rastehytten/Guldstølen

 

Rastehytten på Guldstølen ble åpnet på Guldstølens dag, 7. juni. Prosjektet har kostet sirka kr 102 000, foreløpig mangler vi rundt kr 25 000 for at hytten skal være fullt sponset, men vi har en søknad vi ikke har fått svar på. Når vi har fått svar på alle søknadene, skal vi sette opp en plakett med gruppens og bidragsyternes navn. Hytten er tjæret en gang, men trenger flere strøk. Litt opprydding gjenstår.

 

Styret har diskutert å lage noen grillplasser i den gamle ruinen. Tanken er å fylle ruinen med pukk og etablere noen benker, grillplasser, etc. etter byfjellsstandarden. Gerdt vil prøve å få noen med i en prosjektgruppe og legger saken frem for neste gruppeting.

 

Sak 8: Gruppegenser

 

50 nye gensere er bestilt for å supplere lageret. Hver genser koster gruppen sirka kr 200.

 

Gruppestyret foreslo at genserne selges for kr 100.

Morten foreslo at genserne selges for kostpris, altså kr 200.

 

Gruppestyrets forslag ble vedtatt med 11 mot 1 stemmer.

 

Sak 9: Terminliste 2006-2007 og programkomité for gruppetur til Kvamskogen i februar

 

Foreldremøte tirsdag 21. november kommer i tillegg til arrangementene satt opp på terminlisten. Kapellan Inge Høyland vil besøke kolonien, flokken og troppen i forkant av speidergudstjenesten. Vi har foreløpig ingen dato for 25-årsjubileet.

 

Gerdt, Hilde og Matias ble valgt som programkomité for gruppeturen til Kvamskogen i februar.

 

Sak 10: Eventuelt

 

a) Even og Stine var kretsens representanter på Speiderforum i helgen. De fortalte om hva de hadde gjort. Gruppestyret skal vurdere nærmere å eventuelt dekke deler av kostnadene forbundet med reisen.

 

b) På spørsmål ble det opplyst at gruppens medlemmer kontinuerlig kan bestille speiderskjorte gjennom gruppen ved å gå inn på nettsidene og velge "Speidereffekter" i venstremenyen.

 

Møtet ble hevet kl. 20.42. Etter møtet ble det servert kveldsmat.