Referat fra årsmøte i gruppeting tirsdag 29. januar 2008, kl. 19.00

 

Sted: Kråkeneslien 35

 

Til stede: Erik Geber, Berit Hellene, Tor-Atle Jensen, Lars Øyvind Sandal Lien, Brynhild Stavland, Ida Gjøstein Sundal, Matias Gjøstein Sundal, Gerdt Vedeler, Even, Ingvild, Kristin og Torill.

 

Sak 1: Konstituering

 

Innkallingen ble godkjent. Erik ble valgt til møteleder, Ida til referent.

 

Sak 2: Godkjenning av referat fra sist gruppeting

 

Referatet ble godkjent.

 

Sak 3: Årsmøte i gruppeting

 

Gruppens årsmelding for 2007

Årsmeldingen oppsummerer gruppens og de enkelte enhetenes aktivitet. Gruppestyrets forslag til årsmelding for 2007 ble gjennomgått og godkjent. Styret kvalitetssikrer medlemstall og korrigerer eventuelle skrivefeil.

 

Gruppens regnskap for 2007

Regnskapet viser et mindre underskudd enn det var budsjettert med. Avviket skyldes hovedsakelig at gruppen også i 2007 har mottatt store inntekter fra bl. a. spilleautomaten. Gruppens revisor har godkjent regnskapet. Revisor ber gruppen vurdere å overføre midler fra driftskonto til høyrentekonto. Bemerkelse er oversendt styrer. Regnskapet for 2007 ble godkjent.

 

Valg

Erik Geber ble valgt til gruppeleder.

 

Bjørg Rørlien Bjørsvik, Morten Svendal Hatlen, Tor-Atle Jensen og Gerdt Vedeler ble valgt til gruppeassistenter/gruppestyremedlemmer for ett år.

 

Wenche Eide ble valgt til kasserer for ett år.

 

Anny Svendsen ble valgt til revisor for ett år.

 

Deltagelse i kretsting:

Gruppeleder

1 representant fra koloniledelsen

1 representant fra flokkledelsen

1 representant fra troppsledelsen

1 representant fra roverlaget

1 representant fra gruppestyret

3 speiderrepresentanter

  

Sak 4: Rapport fra enhetene

 

Beverkolonien ved Gerdt

17-18 bevere på listen. 3 nye jenter, dvs. 5 totalt. Har og Berit som leder. Rundt 9-10 møter opp hver gang.

 

Småspeiderne ved Brynhild

24 småspeidere, med jevnt oppmøte. Har og Ida, Hilde A og Anne Marie som ledere. Spennende og varierte aktiviteter utover våren, med bl. a. orientering, brannvern og muligens klatring.

 

Speidertropp ved Tor-Atle

Rundt 30 medlemmer, med rimelig høyt oppmøte. Patruljene fungerer meget bra. Har alt hatt fullt program, med volleyball og tur på Fløien. Skal ha tur til Finse, og planlegger sykkeltur på Rallarveien til sommeren. Pinsetur er utsatt til slutten av mai.

 

Roverlag ved Matias

Matias overtok som leder i laget, totalt 8 medlemmer. Variert program framover, med klatring, go-cart og Dagfinn Lyngbø show. Planlegger innenlandstur til sommeren. 4 av lagets medlemmer hjalp ivrig til da utstyrslageret trengte nye hyller.

 

Gruppe/styre ved Erik

Gruppen har rundt 84 medlemmer. Det jobbes med å oppdatere nettsidene. Nye hyller i utstyrslageret, og har ryddet i skapene våre i kirken. Plakett til rastehytten på Guldstølen er hengt opp, hytten er og blitt kjent igjennom prosjekt fra «Ditt Distrikt».

 

Økonomi ved Erik

Gruppen har kr 642 993 på konto, og et underskudd på kr 11 381 i forhold til budsjettet for 2007. Gruppen har mottatt kr 35 000 fra bingo siste halvår, og kr 30 000 i tildelte frifondmidler, for dekking av bl. a. kanotur, jubileet og lederkurs. Under speideraksjonen i fjor klarte gruppen 16 485 kr. Målet i år er å klare 20 000 kr.

 

Sak 5: Øvrige arrangementer 1. halvår 2008

 

Gruppens terminliste ble gjennomgått.

 

8. mars er det Bønesdag hvor vi forsøker å holde stand utendørs. Det blir trolig felles avslutning før sommerferien for hele gruppen på Lønningsstrand.

 

Sak 6: Eventuelt

 

- Rektor ved Fjellsdalen skole ønsker speidereffekter til et besøk i Kongo. Patruljene har laget plakater med tekst. Vil også sende med gruppekalenderen, samt gruppemerker. Håper på å knytte et bånd til speidergruppe der.

 

Møtet ble hevet kl. 20.00. Deretter ble det servert kveldsmat.