Referat fra årsmøte i gruppeting tirsdag 30. januar 2007, kl. 19.00

 

Sted: Kråkeneslien 35

 

Til stede: Bjørg Rørlien Bjørsvik, Erik Geber, Morten Svendal Hatlen, Berit Hellene, Kristin [...], Tor-Atle Jensen, Brynhild Stavland, Øyvind [...], Magnus [...], Stine [...] og Linda [...].

 

Sak 1: Konstituering

 

Innkallingen ble godkjent. Erik ble valgt til møteleder, Morten til referent.

 

Sak 2: Godkjenning av referat fra sist gruppeting

 

Referatet ble godkjent.

 

Sak 3: Årsmøte i gruppeting

 

Gruppens årsmelding for 2006

Årsmeldingen oppsummerer gruppens og de enkelte enhetenes aktivitet. Gruppestyrets forslag til årsmelding ble gjennomgått. Styrets forslag til gruppens årsmelding for 2006 ble godkjent, og styret ble gitt fullmakt til å kvalitetssikre medlemstall og korrigere eventuelle skrivefeil.

 

Gruppens regnskap for 2006

Regnskapet viser et overskudd, mens det var budsjettert med underskudd. Avviket skyldes hovedsakelig at gruppen også i 2006 har mottatt inntekter fra spilleautomaten, i motsetning til hva som var forventet. Gruppens revisor har godkjent regnskapet. Revisor ber gruppen vurdere å overføre midler fra driftskonto til høyrentekonto. Regnskapet for 2006 ble godkjent.

 

Valg

Erik Geber ble valgt til gruppeleder, under betingelsen av at han bare ble valgt for ett år. Gruppeleder velges normalt for to år av gangen.

 

Bjørg Rørlien Bjørsvik, Morten Svendal Hatlen, Tor-Atle Jensen og Gerdt Vedeler ble valgt til gruppeassistenter/gruppestyremedlemmer for ett år.

 

Wenche Eide ble valgt til kasserer for ett år.

 

Anny Svendsen ble valgt til revisor for ett år.

 

Deltagelse i kretsting:

Gruppeleder

1 representant fra koloniledelsen

1 representant fra flokkledelsen

1 representant fra troppsledelsen

1 representant fra roverlaget

1 representant fra gruppestyret

3 speiderrepresentanter

 

Gruppeleder takket de som i 2006 har hatt verv og vært ledere i gruppen for innsatsen.

  

Sak 4: Rapport fra enhetene

 

Koloni ved Berit

Det er nå tre som har lederfunksjon i kolonien, og det går veldig bra.

 

Flokk ved Brynhild

Det er en jevn økning i antall medlemmer, men bare 3 av 17 er jenter. Oppmøtet er bra. Har gjennomført ekskursjon til Bergen Vitensenter.

 

Tropp ved Tor-Atle

Det er stadig noe utskifting av medlemmer. Alle patruljene fungerer rimelig bra for tiden. Gjennomførte før jul vellykket troppstur i Bergsdalen, og var sist søndag på tur på Fløien. 15 personer er forhåndspåmeldt sommerens kretsleir.

 

Lag ved Morten

Har gjennomført noen dagsturer i nærmiljøet, og tatt opp en ny rover. Møter avholdes jevnlig.

 

Gruppe/styre ved Erik

Gruppen er godkjent for bingoaktivitet også i 2007. Bjørg har vært på et fellesmøte med kommunen angående tilskudd i 2007. Gruppen har flere ganger blitt varslet om at vi skal flytte depotet, men det har hver gang blitt utsatt fra utleiers side. Gerdt har begynt å arbeide med en foreldregruppe.

 

Sak 5: Guldstølen

 

Hordaland fylkeskommune fant ikke å kunne bevilge penger til rastehytten, eller som de kalte det, to benker med tak over. Hytten trenger å tjæres og vi må ordne litt med jorden rundt hytten for å unngå sølesprut. Vi registrerer at hytten er hyppig brukt og er omtalt i flere trykksaker. Gruppen arrangerer miljødag på Guldstølen lørdag 21. april. Gerdt utreder å anlegge bålplasser i ruinen.

 

Sak 6: 25-årsjubileumet

 

Jubileumskomitéen har hatt to møter. Jubileet arrangeres på Småbrekke i Bergsdalen 27. mai. Flokken og troppen arrangerer i forkant leir, søndagen inviteres familie og venner av medlemmene til familieløype, diverse aktiviteter, middag og leirbål. Det jobbes med et jubileumsmerke. Informasjon om jubileet kommer på gruppens nettsider.

 

Sak 7: Øvrige arrangement første halvår 2007

 

Gruppens terminliste ble gjennomgått.

 

55 personer er påmeldt gruppeturen, 3 foresatte har sagt seg villig til å hjelpe til på kjøkkenet. Bønesdagen planlegger vi en del aktiviteter på myren foran kirken. Kapellan Inge Høyland blir med på Palmesøndagstreffet. Speideraksjonen 2007 er etter søknad fra gruppen innvilget kollekten fra en gudstjeneste i Bønes kirke. Gruppens stiller med noen voksne som kan ta opp kollekten og si noe om speiderarbeidet på den aktuelle gudstjenesten.

 

Sak 8: Høring om nytt forbundsmerke

 

Forslagene til nytt forbundsmerke ble diskutert. 10 av 11 foretrakk alternativ A, 1 foretrakk alternativ B. «Bønes speidergruppe ønsker alternativ A som Norges speiderforbunds nye forbundsmerke. Alternativ B fikk også noe aksept.»

 

Sak 9: Eventuelt

 

a) Erik informerte kort om at det planlegges bygget en ny fritidshall på Bønes, hvorav 3 millioner kroner skal finansieres privat. Gruppen retter en henvendelse til initiativtakerne for å høre om vi kan få til et samarbeid hvor gruppen støtter prosjektet økonomisk mot avtaler vedrørende bruk av hallen. Gruppestyret følger opp saken.

 

Møtet ble hevet kl. 20.25. Etter møtet ble det servert kveldsmat.