Referat fra årsmøte i gruppeting tirsdag 31. januar 2006, kl. 19.00

 

Sted: Kråkeneslien 35

 

Til stede: Erik Geber, Brynhild Stavland, Even [...], Tor-Atle Jensen, Hilde Tveiten, Øivind Svendsen, Bjørg Rørlien Bjørsvik, Gerdt Vedeler og Øyvind [...].

 

Sak 1: Konstituering

 

Innkallingen ble godkjent. Gruppetinget valgte Erik Geber til møteleder. Erik Geber ble også valgt til referent.

 

Sak 2: Godkjenning av referat fra sist gruppeting

 

Referatet ble godkjent.

 

Sak 3: Årsmøte i gruppeting

 

Gruppens årsmelding for 2005 v/ Tor-Atle

Årsmeldingen oppsummerer gruppens og de enkelte enheters aktivitet. Målgruppen er kommunen og andre interesserte. Årsmeldingen legges ut på www.bonesspeiderne.no. Forsvaret fra styret ble godkjent med fullmakt til å fylle ut manglende informasjon og korrigere skrivefeil.

 

Gruppens regnskap for 2005 v/ Tor-Atle

Regnskapet viser et større overskudd enn budsjettert. Dette skyldes større inntekter fra bingo og spilleautomaten. Gruppens revisor har godkjent regnskapet og trekker frem god regnskapsmessig orden. Revisor ber gruppen vurdere en ytterligere overføring fra driftskonto til høyrentekonto.

Regnskapet for 2005 ble godkjent.

 

Valg

Erik Geber ble valgt til gruppeleder, under betingelsen av at han bare ble valgt for ett år. Gruppeleder velges normalt for to år av gangen.

 

Gerdt Vedeler, Tor-Atle Jensen, Morten Svendal Hatlen og Bjørg Bjørsvik ble valgt til gruppestyre for ett år.

 

Wenche Eide ble valgt til kasserer for ett år.

 

Anny Svendsen ble valgt til revisor for ett år.

 

Deltagelse i kretsting:

Gruppeleder

En representant fra beverkolonien

En representant fra flokken

En representant fra troppen

En representant fra roverlaget

En representant fra gruppestyret

To speiderrepresentanter

 

Sak 4: Rapport fra enhetene

 

Koloni v/ Gerdt

Kolonien har elleve medlemmer med varierende fremmøte. Alle møter er fortsatt i Langeskogen. Gerdt er fortsatt alene leder.

 

Flokk v/ Brynhild

Flokken har nå 15 medlemmer med godt oppmøte (tolv gutter og tre jenter). Har møter annenhver onsdag, stort sett i Langeskogen, men noen få møter i kirken. Har hatt opptagelse på Gåssand i nydelig vær. Brynhild Stavland, Hilde Tveiten og Ida G. Sundal er ledere.

 

Tropp v/ Tor-Atle

Troppen har ca 30 medlemmer, vanligvis 17-20 stykker på møtene. God aktivitet i troppen. Skal lage fuglekasser og henge opp i Langeskogen/Guldstølen. Troppstur på Fløyen i slutten av januar, troppstur til Finse i mars, pinseleir i Bergsdalen og vandreleir på Dovre til sommeren.

 

Lag v/ Morten

Gjennomført gallamiddag med opptagelse, 13 deltagere. Tre rovere reiser til Kandersteg i juli/august.

 

Gruppe/styre v/ Erik

Deltatt i speidergudstjeneste i Bønes kirke i november med ca 30 speidere/ledere. 1. Fjøsanger hadde ansvaret for fakkeltoget i Langeskogen. NSF sin kalender ble delt ut som julepresang til alle i gruppen. Roverlaget har jobbet dugnad med å sette opp skillevegger i det nye depotet i Kanalveien. Sammen med noen foreldre ble hele depotet flyttet fra Våkleiven til Kanalveien. Kolonien, flokken og troppen gjennomfører speideraksjonen på tilsvarende måte som i fjor. Vi søker om kollekt fra gudstjenesten 30. april mot at gruppen organiserer kirkekaffen. Bønes arrangerer FANOS-møte i mars med etterfølgende kveldsmat.

 

Økonomi v/ Erik

Gruppens totalkapital er nå ca kr 525 000. Det er viktig at kasserer får beskjed om hvem som kjøper hva til hvem fra Flaggfabrikken, så utgiftene havner under rett post i regnskapet. Det er også viktig at kasserer får kvitteringen når noen handler på konto på Spar påført arrangement.

 

Sak 5: Guldstølen

 

V/Gerdt

Gjennomgang av status for prosjektet. Byggestart i april/mai. Åpning 7. juni. Stephen Williams vil bli vår tekniske ekspert på praktiske ting. Kostnadsoverslaget har nå passert kr 101 000,00. Brev sendt til forskjellige firma og kommune i forbindelse med økonomisk støtte. Gruppetinget godkjente økonomisk ramme på kr 125 000,00. 

 

Sak 6: Terminliste annet halvår

 

V/Erik

Gruppens terminliste var utsendt sammen med innkallingen. Egen komité arbeider med gruppeturen til Kvamskogen. Vi kommer til å jobbe aktivt på Bønesdagen med å rekruttere ny medlemmer og ledere. Grilling, telt og apebro. Palmesøndagstreffet går som det pleier. Inge Høyland stiller. Erik Geber har ansvaret. Dugnad på Guldstølen: Utgraving av grunn og felling av trær.

 

Sak 7: Eventuelt

 

NSF sitt system for innkreving av kontingent er under enhver kritikk. Tor-Atle luftet idéen om å gjennomføre kontingentinnkreving i egen regi.

 

Øivind Svendsen har kontakt med Bergen kommune i forbindelse med søknad om kommunalt tilskudd.

 

Møtet ble hevet kl. 20.45.