Innkalling til årsmøte gruppeting

 

[...] innkalles herved til årsmøte gruppeting tirsdag 1. februar 2005 kl 19.00 - 21.00  hos Anny og Øivind Svendsen, Våkleivåsen 56.

 

Saksliste:

 

1 Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
2 Godkjenning av referat fra sist gruppeting
3 Årsmøte i gruppeting
Gruppens Årsmelding for 2004
Gruppens Regnskap for 2004 (Ikke ferdig revidert)
Valg:
- Gruppeleder
  - Gruppestyre
- Kasserer
  - Revisor
  - Representanter til kretsting
4 Rapport fra enhetene
  - koloni
  - flokk
  - tropp
  - lag
  - gruppe/styre
5 Forslag om subsidiering av landsleirdeltageravgift
6 Speideraksjonen
7 Gruppegenser
8 Øvrige arrangementer 1. halvår 2005
9 Eventuelt

 

Vel møtt i speiderskjorte!

 

Da det denne gangen serveres rykende varm pizza og iskald brus på gruppetinget, ber vi om at de som ikke har anledning til å stille melder forfall til Erik Geber tlf. 92094472 eller e-post erik.geber@megacon.no.

 

3. Valgkomitéens innstilling

 

Gruppeleder:

Erik Geber

 

Gruppestyre:

Tor-Atle Jensen

Gerdt Vedeler

Morten Svendal Hatlen

Erling H. Teigland

Bjørg Bjørsvik

 

Kasserer:

Wenche Eide

 

Revisor:

Anny Svendsen

 

Referat fra gruppeting tirsdag 16. oktober 2004, kl. 19.00

 

Sted: Våkleivåsen 56

Til stede: Tor-Atle Jensen, Erik Geber, Morten Svendal Hatlen, Anniken Friis, Even [...], Brynhild Stavland, Hilde Skjold, Wenche Eide, Anny Svendsen, Øivind Svendsen og Solveig Gundersen (delvis).

 

Erik ønsket velkommen, presenterte alle og fortalte kort om gruppetinget. Sak 0 ble forskjøvet til etter selve møtet.

 

Sak 1: Konstituering

Innkallingen ble godkjent. Erik ble valgt til møteleder, Morten til referent.

 

Sak 2: Godkjenning av referat fra sist gruppeting

Da det bare var tre påmeldte til gruppetinget i juni, utgikk dette. Sist gruppeting er derfor Årsmøtet. Referatet ble godkjent.

 

Sak 3: Rapport fra enhetene

 

Koloni v/ Erik

Gerdt har med seg tre foreldre. Kolonien består av elleve stabile barn, men dette er et greit tall. Har det gøy på møter i Langeskogen annenhver mandag. Tema for forrige møte var støping av dyrespor i gips.

 

Flokk v/ Brynhild

Det er omtrent like mange gutter som jenter, men noen ustabile barn som ikke gir beskjed når de ikke kommer er et problem. Har gjennomført tur til Turnerhytten. Forrige møte var på Guldstølen, bl.a. med grilling av pølser. Tre patruljer deltok på bymanøveren, og fikk syvende plass som beste plassering. Stort sett går det bra, har møter annenhver onsdag i Langeskogen, i tillegg kommer en del andre arrangement.

 

Tropp v/ Tor-Atle

Ledersituasjonen er god: Anniken, Erik, Morten, Kjetil og Tor-Atle, også delvis Andreas og Thomas. Gjennomførte sykkeltur på Rallarveien i sommer, lå i telt. Har møter hver mandag, stort sett i kirken, har fokusert litt på det nye treningsprogrammet. Troppen er delt i stifinnere og vandrere, men patruljene er blandet. Førerpatruljen utgjør vandrerne, og består av speidere på ungdomstrinnet. Etter jul tas speidere i 5. klasse opp, slik at stifinnerne vil bestå av femte, sjette og syvende klasse. Skulle hatt overnattingstur på Guldstølen, grunnet dårlig vær ble denne avlyst. De fleste i førerpatruljen deltok på FP-kurs i regi av kretsen en helg i slutten av september. Skal på troppstur til KFUK/KFUM-hytten på Mjølfjell en helg i november. Skal begynne å forberede landsleir til sommeren. Ekskursjonen går i år til Postterminalen. Vi sliter litt med jenter, etter en kampanje på Bønes og Fjellsdalen skoler begynte et par nye gutter, men ingen jenter. Medlemmene er stabile, de fleste er med på turene.

 

Lag v/ Morten

På åpningsmøtet etter ferien ble det besluttet av Morten ble lagleder. To aspiranter kom over fra troppen. Har slitt med lav møtedeltagelse, de som i lengre tid ikke møtte opp har fått status som direktemedlem av gruppen. Laget består nå av Morten (aktiv), Åsmund (studerer på NTNU) og Kristian (i førstegangstjeneste).

 

Økonomi v/ Wenche

Økonomien er bra, gruppen har aldri før hatt så god økonomi. Tor-Atle anslo at gruppen har nærmere kroner [...] på konto.

 

Gruppe/styre v/ Morten og Erik

Har hatt noen styremøter. Av gjennomførte arrangementer ble turdag på Guldstølen, med sirka 30 deltakere, lederstart i Langeskogen hvor to av gruppens medlemmer deltok, og miljødagen nevnt. Kommende arrangementer er speidergudstjeneste i Bønes kirke og fakkeltog, som det i år er Bønes som arrangerer. Kolonien, flokken og troppen får besøk av Inge Høyland i forkant av speidergudstjenesten, men Bjarte Holme skal ha selve gudstjenesten. Det har vært diskutert å arrangere en ledertur for lederne i gruppen, men av diverse praktiske årsaker, bl.a. at det har vist seg vanskelig for lederne å delta på et slikt arrangement, har ikke dette vært gjennomført. Ideen diskuteres fortløpende, alternativt har en lederkveld vært foreslått. Ellers er det meste av utstyr flyttet til det nye depotet, gruppen disponerer i dag tre depot. Styret har diskutert at kolonien har møtedag mandag, flokken onsdag og troppen mandag. Gruppen er blitt bedt om å skrive en artikkel og levere noen bilder om speidergruppen til menighetsbladet.

 

Sak 4: Kontingent 2005 budsjett 2005

 

Kontingent 2005 v/ Erik

Notat utsendt sammen med møteinnkalling. Kontingenten for 2004 har vært kr. 600,00. For 2005 økes forbundskontingenten fra kr. 300,00 til 350,00, kretskontingenten øker fra kr. 150,00 til 175,00. Gruppekontingenten for 2004 var kr. 150,00. Styret foreslo at gruppekontingenten skal bli kr. 75,00, slik at total kontingent for 2005 blir kr. 600,00. Styrets forslag ble vedtatt.

 

Budsjett 2005 v/ Tor-Atle

Styrets forslag til budsjett ble utdelt på møtet. På grunn av gruppens gode økonomi er budsjettet mest en formalitet. Det store overskuddet så langt for inneværende år skyldes inntekter fra spilleautomaten vi fikk tildelt fra og med april, uten bevisst å ha søkt om dette. Automaten gir gruppen inntekter på sirka kroner [...] i måneden. Forslaget for neste år viser et underskudd på kroner [...] da vi regner med at automatinntektene bortfaller fra og med 1. januar 2005, samt mindre støtte fra kommunen. I forslaget ligger det at gruppen sponser landsleirsdeltagelse.

 

At gruppen skal dekke fellesutgifter, inkludert transport, i forbindelse med landsleiren, ble vedtatt med akklamasjon.

 

Budsjettforslaget, med den endring at fellesutgiftene til landsleiren dekkes som allerede vedtatt og ikke slik det er skissert i forslaget, ble vedtatt med akklamasjon.

 

Sak 5: Innspill til medlemmer i valgkomité

V/ Erik

Notat utsendt sammen med møteinnkalling. Som valgkomité for 2005 ble Anniken og Morten valgt med akklamasjon.

 

Sak 6: Terminliste 2005 og programkomité for gruppetur til Kvamskogen i februar

 

Terminliste 2005 v/ Erik

Forslag ble utsendt sammen med møteinnkalling. I år var det lite boss å plukke på bossdagen i og med at andre organisasjoner o.l. hadde vært ute og ryddet før oss. Miljødagen utgår derfor i 2005. I høst utgikk felles foreldremøte for kolonien, flokken og troppen. Felles foreldremøte arrangeres onsdag 12. januar. Troppen vil også ha et eget foreldremøte i forbindelse med landsleiren. Aktuelle arrangement på kretsens terminliste skal innarbeides i gruppens. FANOS-manøver og feiring av St. Georgsdag blir 24. april 2005, 2.-9. juli blir det landsleir for troppen, 24.-25. september blir det FANOS-helg og 11. desember blir det fakkeltog i Langeskogen. Med disse endringene/tilføyelsene ble forslaget vedtatt.

 

Programkomité for gruppetur til Kvamskogen i februar v/Erik

Programkomiteen skal lage fellesprogrammet for turen, altså for fredag og lørdag kveld, samt hele søndag. Mat og andre tekniske detaljer faller ikke under programkomiteens oppgaver. En idé er å ha familiedag om søndagen. Programkomiteen består av Hilde, Solveig, Morten og Gerdt.

 

Sak 7: Eventuelt

a)       V/ Erik

Tidligere har gruppen gitt Juleheftet til alle medlemmene, samt gruppens venner/samarbeidspartnere. Heftene koster kr. 20,00, og inntekten går til forbundet. Det ble besluttet å gi julehefter til alle medlemsfamiliene og venner/partnere.

b)       V/ Brynhild

Er kirken tilgjengelig for møter for flokken onsdager etter jul? Erik fortalte at Bønes menighet kan svare på dette, og at man kan ringe menigheten for å reservere kirken.

c)       V/ Brynhild

I forbindelse med at gruppestyret har diskutert å ha en speiderdag, ble det stilt spørsmål om dette var en idé eller noe mer. Styret har kun drøftet saken, ikke kommet med noen innstilling. Mandag er i dag speiderdag i kirken, troppen kan tilpasse seg og ha noen møter i Langeskogen. Flokken har de fleste møtene ute. Flokken skal diskutere å bytte møtedag til mandag.

 

Møtet ble hevet kl. 20.45, etterpå fortalte Morten om og viste gruppens internettsider, www.bonesspeiderne.no.