Referat fra gruppeting tirsdag 27. oktober 2009, kl. 19.00

 

[Referatet er ikke ratifisert.]

 

Sted: Kråkeneslien 35

 

Til stede: Tor-Atle Jensen, Erik Geber, Gerdt Sverre Vedeler, Brynhild Stavland, Berit Hellene, Berit Ellefsen, Lars Øyvind Sandal Lien og Morten Svendal Hatlen.

 

Sak 1: Konstituering

 

Innkallingen ble godkjent. Erik ble valgt til møteleder, Morten til referent.

 

Sak 2: Godkjenning av referat fra sist gruppeting

 

Referatet fra gruppetinget 27. januar 2009 ble godkjent.

 

Sak 3: Rapport fra enhetene

 

Koloni ved Gerdt

18 innmeldte pluss noen som ikke er registrert ennå, i tillegg fire på venteliste. De fleste går i 2. klasse, omtrent lik kjønnsfordeling. Karen er ny leder, i tillegg hjelp av noen foreldre sporadisk. Det er av og til litt tynt på ledersiden.

 

Flokk ved Brynhild

Sirka 27 medlemmer, to på venteliste, oppmøte av mellom 20-25. Flest 3. klassinger. Mange nye, uten at det er gjort noen markedsføring. Mange kommer fra Søreide, og fra Bønes skole. Flere nye ledere, i tillegg til Brynhild og Ida er nå Øyvind, Annette, Eva og Wenche kommet til, noen av dem har speidererfaring. Bjørn og Even har sluttet. Hilde har usikker status i høst grunnet jobbsituasjon.

 

Tropp ved Tor-Atle

Det har vært noe kaotisk, da flere ledere er opptatt på andre fronter. Det er positivt at Berit og Christina er kommet til, i tillegg til Lars Eric og Steffen som er blitt rovere. Gerdt har hjulpet med førerpatruljen. Utfordringen har primært vært at den daglige driften har tatt så mye ressurser at det ikke er blitt tid til planlegging og god implementering av de nye lederne. En annen utfordring er å gjøre det attraktivt å være patruljefører. Det har vært rimelig stort gjennomtrekk av medlemmer. Programmer har ellers vært som tidligere år. Det har vært gjennomført Fanos kanohaik fra Hagevik til Ervikane, overnattingstur på Guldstølen med 17 deltagere, JOTI med omtrent 15 deltagere, og første helg i desember er det tur til Kvamskogen.

 

Lag ved Morten

Lars Øyvind er valgt til lagleder. Seks-syv medlemmer, har planlagt en hyttetur. Gjennomfører møter og aktivitetsmøter.

 

Gruppe/styre/ ved Erik

Har gjennomført turdag på Guldstølen med over 100 deltagere, mange ble værende under hele arrangementet til tross for dårlig vær. Bingo-kontrakten er fornyet for 2010. Gruppen har god økonomi. Gruppen er grasrotmottager, og mottar 5 % av det spillerne hos Norsk Tipping som har valgt Bønes speidergruppe som sin grasrotmottager spiller for, og har mottatt omlag kr 3 000 så langt i år, fra 19 bidragsytere til sammen. Før jul vil Bønes kirke ferdigstilles, 5 rom er avsatt som speiderrom. Man vil gå bort fra nøkler og over til kortløsning for kirken. Nyansatte Gunn Kongsvik vil være prest på speidergudstjenesten.

 

Sak 4: Kontingent og budsjett 2010

 

Kontingent 2010

Gruppestyret innstilte på at gruppekontingent 1 økes fra kr 125,00 til kr 140,00 og at gruppekontingent 2 forblir kr 0,00 og at gruppekontingent 2 gjelder ledere, mens gruppekontingent 1 gjelder øvrige medlemmer. Gruppestyrets forslag ble vedtatt.

 

Budsjett for 2010

Gruppestyrets innstilling til budsjett ble delt ut på møtet, og Tor-Atle redegjorde for tallene. Gruppestyrets forslag, som gir et underskudd på kr 13 000, ble vedtatt som gruppens budsjett for 2010.

 

Sak 5: Innspill til medlemmer i valgkomité

 

Brynhild Stavland og Ida Gjøstein Sundal ble valgt til valgkomité for 2010.

 

Sak 6: Politiattest

Erik orienterte om ordningen, som innebærer at alle ledere må levere søknad om politiattest til ham. Senere vil de få tilsendt attest i posten direkte fra politiet, denne må forevises gruppeleder. Dette skal være gjort innen årsskiftet.

Sak 7: Terminliste og programkomité for gruppetur

Gruppens terminliste ble gjennomgått.

Ida, en ny leder i flokken, Lars Øyvind, Gerdt, Erik og Tor-Atle ble valgt til programkomité for gruppeturen i februar. Påmeldingen til turen må muligens begrenses pga plass, Erik kartlegger romsituasjonen.

Sak 8: Innmeldingsavgift

Det er uønsket stort gjennomtrekk av medlemmer. Medlemmene får speiderskjerf, merker til skjorten og Min speiderlogg. Gruppestyret har diskutert muligheten av å innføre en innmeldingsavgift i størrelsen kr 200-300 for å gjøre det litt mer forpliktende, dette som en engangsbetaling som er ment å dekke de artikler nye medlemmer får av gruppen. Det samlede gruppetinget var prinsipielt enig, men vurderte det slik at det fort kan blir mer arbeid enn nytte, og at en heller bør tenke på andre metoder.

Sak 9: Tilskudd til verdensjamboree

Sommeren 2011 arrangeres verdensjamboree i Sverige, påmeldingsfristen er våren 2010. Deltageravgiften for den enkelte er kr 11 000. Tidligere har gruppen dekket deler av deltageravgiften. Det ble enstemmig vedtatt at medlemmer fra gruppen som deltar støttes med kr 3 000, under betingelse av at de er aktive i egen enhet i tiden i forkant av leiren, og i etterkant av leiren forteller fra leiren og viser bilder.

Sak 10: Endring av kretsens navn

Morten redegjorde for saken. På vårens kretsting ble det vedtatt å utlyse en navnekonkurranse, og det foreligger nå tre forslag om navneendring på kretsen: Hordaland krets, Hordalandsspeiderne og Norges speiderforbund - Hordaland. Det skal voteres over saken på førstkommende kretsting, og kretsstyret har sendt saken på høring til gruppene. Gruppetingets flertall mente saken var uviktig, og ser ingen grunn til å endre navn på kretsen.

Sak 11: Eventuelt

a) Gruppen har mottatt brev fra Fyllingsdalen bydelsstyre med invitasjon til åpent møte for å øke kunnskapen om hva som skjer i bydelen. Møtet avholdes mandag 9. november, samme kveld som det er troppsmøte og Fanosmøte. Bønes speidergruppe ønsker å være representert på dette møtet.

Møtet ble hevet kl. 20.45. Etter møtet ble det servert aftens.